SZOLGÁLTATÁSAINK

Mérnöki létesítmények, vízépítési műtárgyak műszaki ellenőrzése, helyszíni hidraulikai mérések, műtárgykalibrálás
A VITUKI Hungary Kft. munkatársainak több évtizedes tapasztalatával végzi vízépítési műtárgyak rendszeres műszaki ellenőrzését. A változások figyelemmel követése biztosítja a műtárgyak folyamatos és biztonságos üzemét, valamint az esetleges meghibásodások korai észlelését és a karbantartási, illetve beavatkozási munkák gazdaságos elvégzését. Fő tevékenységeink közé tartozik folyami vízlépcsők, völgyzárógátak, hajózsilipek és zsilipek, töltést keresztező kisműtárgyak és erőművek vízépítési műtárgyainak rendszeres és időszakos műszaki ellenőrzése.

Az ellenőrzési munka leggyakrabban az alábbiakból tevődik össze:
 • állékonysági vizsgálatok (relatív és abszolút mozgásvizsgálat)
 • hidraulikai vizsgálatok (mederváltozás és áramlási viszonyok vizsgálata)
 • nyomás alatti rendszerek vizsgálata (áramlási jellemzők, nyomásviszonyok, vízhozam- mérések)
 • anyagvizsgálatok (állapot- és szilárdságvizsgálat)

Egyes, speciális feladatok megoldására (műtárgy kalibráció, statikai ellenőrzés, szivárgások vizsgálata, vízgépészeti berendezések állapotvizsgálata stb.) szakembereink által kidolgozott vizsgálati módszerek és eljárások alapján történik. A mérések pontosságát, illetve hitelességét kalibrált és hatóságilag rendszeresen ellenőrzött műszereink biztosítják.

Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés
 • Települési vízkár elhárítási tervek készítése
 • Nagyméretű folyami műtárgyak alvízi medrének, vésztározók csillapítótereinek méretezése, a mederállékonyság áramlástani követelményeinek meghatározásával
 • Környezeti hatástanulmányok készítése, stratégiai környezetértékelés, település- rendezési tervek környezetvédelmi tervfejezetének kidolgozása
 • környezetvédelmi és vízjogi engedélyeztetési dokumentumok összeállítása.

Numerikus modellezés (hidrodinamikai, hidrológiai)
 • Hidrodinamikai és medermorfológiai (1D, 2D és 3D) modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizek áramlási folyamatainak és mederváltozási folyamatainak jellemzésére, kisvízi, középvízi és árvízi viszonyok mellett.
 • Elkeveredési (transzport) modellek (1D, 2D és 3D) fejlesztése és alkalmazása felszíni vizek (erőművek és termál vízhasználatok hőterhelése, lebegtetett és görgetett hordalékmozgás, növényi tápanyagok, toxikus vegyületek, stb.) elkeveredési folyamatainak jellemzésére
 • Vízgyűjtőterületek csapadék, lefolyás és tápanyagforgalmi (áramlási, transzport és reakció-kinetikai) folyamatainak modellezése, vízgyűjtőgazdálkodási tervek, vízminőség-védelmi tervek megalapozására. Árvízi előrejelző rendszerek fejlesztése csapadék-lefolyás és mederbeli lefolyás modellek segítségével.
 • Szennyvíztisztítás és szennyvíztisztító telepek modellezése

Szakértői munka, minősítés
 • Szakértői tanulmányok kidolgozása az alábbi szakterületeken:
  • szennyvízcsatornázás
  • ivóvízellátás
  • vízfolyások mederkorrekciója
  • sík- és dombvidéki vízrendezés
  • árvízvédelem
  • hulladéklerakók rekultivációja
  • kármentesítés
  • vízbázis védelem
  • autópályák vízelvezető- és vízvédelmi rendszere
 • Vízépítési és mélyépítési műszaki ellenőri tevékenység az alábbi szakterületeken:
  • vízellátás
  • szennyvíz¬csatornázás
  • szennyvíztisztítás
  • hulladéklerakók rekultivációja
  • kármentesítés
  • sík- és dombvidéki vízrendezés
 • Szakértői képviselet ellátása

Távérzékelés és térinformatika
Szakembereink több évtizedes, széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a távérzékelés és a térinformatika vízgazdálkodási és környezetvédelmi alkalmazása, valamint a távérzékelt adatok térinformatikai rendszerekbe illesztése és modellezési alkalmazásokkal való összekapcsolása szakterületeken.
 • Távérzékelési és térinformatikai tevékenységeink:
  • légifelvételek környezet- és vízgazdálkodási alkalmazása
  • légifényképek és egyéb légifelvételek készítése
  • légi és űrfelvételek feldolgozása, értelmezése (kiértékelése)
  • tematikus térképek előállítása digitális és nyomtatott formában
  • a távérzékelt felvételekből kinyert információk térinformatikai rendszerbe szervezése
  • távérzékelési eszközök, módszerek, eljárások fejlesztése
  • távérzékelési programok menedzselése
  • térinformatikai és regionális információs és döntéstámogató rendszerek kidolgozása
  • vízgazdálkodási és környezetvédelmi térinformatika
  • település-irányítási illetve -gazdálkodási térinformatika

Kutatás-fejlesztés (K+F)
A VITUKI Hungary Kft. számos kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat az áramlástan, a vízépítés és a vízgazdálkodás tudományterületein:
 • Hidraulikai, hidromechanikai jelenségek elméleti és helyszíni vizsgálata:
  • árvízvédelem
  • vízgazdálkodás
  • folyószabályozás
  • vízrendezés
  • öntözés
  • vízerő-hasznosítás
  • vízellátás
  • csatornázás
  • vízépítés területén.
 • Vízi létesítmények és berendezések áramlástanilag megalapozott kialakítására, fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, méretezési módszerek fejlesztése és alkalmazása.
 • Környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek művelése, fejlesztések megalapozása.
 • Hidrológiai-, hidrogeológiai és hidrodinamikai modell-alapú árvízi, vízminőségi, vízkészletgazdálkodási, morfodinamikai hatásvizsgálati és előrejelző rendszerek fejlesztése.

Informatikai szolgáltatás

 • Hidrológiai és klimatológiai statisztikai elemzések,
 • Adatbázisok kialakítása, tervezése, feltöltése, aktualizálása,
 • Árvízkockázati térképezés, nagyvízi mederkezelési tervezés (kompenzációs vizsgálat),
 • Előrejelző (hidrodinamikai, morfodinamikai, árvízvédelmi, vízmnőség-védelmi, vízgyűjtők csapadék-lefolyási folyamat) modellek fejlesztése, alkalmazása, üzemeltetése.